428396_4061160096032_1829078067_n.jpg

Търсене в страницата:

НАЧАЛО

 

                                                                    Обществото се нуждае от съдилища, които са безпристрастни, ефективни, открити и отговорни и на които гражданите имат доверие. Всеки съд се стреми да спазва принципите на:

•  Достъп до правосъдието – отворени и достъпни съдилища
•  Бързина в правораздаването – делата се обработват и разглеждат в приемливи срокове
•  Равенство, справедливост и честност
•  Независимост и отчетност
•  Обществено доверие

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указания за потребителите за достъп до постановените съдебни актове.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 31.05.2013 година в Районен съд- Велико Търново може да се извършват плащания по транзитната сметка на ВТРС BG68 FINV 9150 31BG N0ID MJ /плащане на държавни такси, глоби, разноски, преписи заверени/незаверени, удостоверения, прием/отказ от наследство и други/ с дебитни и кредитни карти чрез инсталираните в "Бюро съдимост" и  служба  "Съдебно Деловодство " ПОС терминални устройства.

Вие сте тук:Home